Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě „Becherovka e-shop“ (dále jen „e-shop“), kdy na jedné straně stojí společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, tel. +420 359 578 183, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401, jako provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „VOP“).

 

1.2.      Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem shodně označených internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího.

 

1.3.      Součástí zboží nabízeného na e-shopu (dále jen „zboží“) mohou být alkoholické nápoje. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že, objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí při vstupu do e-shopu, kliknutí na daný typ zboží, které je alkoholickým nápojem, případně jiným vhodným způsobem stanoveným prodávajícím.

 

1.4.      Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.

 

1.5.      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 

1.6.      Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. OZ. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.

 

1.7.      K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím (prezentace zboží umístěná v e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.). Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

1.8.      Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

 

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

2.1.      Ceny zboží uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH, Veškeré zboží je dodáváno s doklady stanovenými obecně závaznými právními předpisy. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

 

2.2.      Veškeré změny, ať už sortiment zboží či jeho ceny uvedené v prezentaci e-shopu jsou vyhrazeny. Nabídka zboží uvedeného v prezentaci e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje apod.) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

2.3.      V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, prodávající kupujícímu předem potvrdí (emailovým oznámením) cenu a orientační termín dodání zboží. Je-li konečná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené kupní smlouvy. Pokud bude cena měněna tak, že by byla vyšší než cena dle platně uzavřené kupní smlouvy, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

 

2.4.      Cenu zboží může kupující uhradit jedním z následujících způsobů:

 

2.4.1.   bezhotovostním převodem na účet;

2.4.2.   online platební kartou prostřednictvím platební brány.

 

 

  1. DOPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, MOŽNOST ODMÍTNOUT PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

 

3.1.      Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „provozovatel přepravních služeb“).

 

3.2.      Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně, obvykle do 2–10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, maximálně však 30 dnů od uzavření smlouvy, není-li výslovně ujednáno jinak, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn ze strany prodávajícího. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

 

3.3.      Daňové doklady (faktury) prodávající vystavuje a zasílá kupujícímu výhradně elektronicky. Účtenka (dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů) je kupujícímu přiložena k zásilce se zbožím nebo je kupujícímu zaslána elektronicky na email uvedený kupujícím v objednávce. Kupující výslovně souhlasí s tím, že volbu způsobu vystavení účtenky učiní prodávající, jakož i s případnou elektronickou formou účtenky.

 

3.4.      Při převzetí zboží (při osobním odběru zboží či od provozovatele přepravních služeb) je kupující vždy povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, kupující je povinen uvést tuto informaci do předávacího protokolu provozovatele přepravních služeb.

 

3.5.      Dopravu zboží prodávající zajišťuje prostřednictvím provozovatelů přepravních služeb po celé České republice. Ceny dopravy (níže) jsou uváděny včetně DPH.

 

3.6.      Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží, pokud toto zahrnuje alkohol, uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

3.7.      K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následujících způsobů:

 

3.7.1.   doručení prostřednictvím výdejních míst Zásilkovny;

3.7.2.   doručení na adresu prostřednictvím kurýrní služby uvedené na internetových stránkách prodávajícího.

 

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

 

4.1.      V souladu s ustanovením § 1829 OZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží od prodávajícího ke kupujícímu – spotřebiteli. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující – spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

4.2.      Podmínky:

 

4.2.1.   Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí kupující učinit vůči prodávajícímu jakékoliv jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 

4.2.2.   Kupující – spotřebitel písemné odstoupení od kupní smlouvy může zaslat emailem na prodejna@pernod-ricard.com a následně takto vyplněný formulář též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

4.2.3.   Kupující – spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu prodejny Becherovka na adrese T. G. Masaryka 282/57. 360 01 Karlovy Vary, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy;

 

4.2.4.   Zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození).

 

4.3.      Byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

 

4.4.      Odstavec 4.1. se nepoužije, jedná-li se o zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám. V takovém případě kupující na základě ustanovení § 1837 písm. d) OZ nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

 

4.5.      Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu – spotřebiteli vrácena jím uhrazená cena zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží, a to stejným způsobem, jako byla obdržena, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího – spotřebitele, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu – spotřebiteli vrátit jím uhrazenou cenu zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dopravy (dodání) zboží dříve, než mu kupující – spotřebitel předá (doručí) zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

5.1.      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

5.2.      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem) při předávání balíku obsahujícího zboží, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

 

6.1.      Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

 

6.2.      Kupující je v souladu s ustanovením § 2104 OZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

 

6.3.      Při prodeji zboží spotřebiteli je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.

 

6.4.      Kupující – spotřebitel má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění tato práva:

 

6.4.1.   právo na bezplatnou opravu zboží, je-li taková oprava možná;

 

6.4.2.   právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem třikrát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat;

 

6.4.3.   právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, nebo zboží nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

 

6.5.      Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva z vadného plnění vyplývající z OZ.

 

6.6.      Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Ve stanovené lhůtě prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu – spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

6.7.      Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to ve kterékoli jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb

 

6.8.      Uplatnění práv z vadného zboží/reklamace zboží musí být provedeno písemně, zasláno prodávajícímu alespoň e-mailem na adresu prodejna prodejna@pernod-ricard.com a obsahovat nejméně: popis zboží, popis reklamované vady, datum převzetí zboží, číslo objednávky/daňového dokladu. V závislosti na typu reklamované vady může být kupující prodávajícím požádán o zaslání fotodokumentace předmětné vady, případně zboží jako takového k jeho posouzení. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví, nebo při náležité péči dozvědět měl a mohl.

 

6.9.      Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující – spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

 

 

 

  1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

7.1.      Prodávající, v souladu s § 14 zákona o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

  1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 

8.1.      Při registraci zákazníka na e-shopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje požadované při nákupu zboží. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím zákaznické linky prodávajícího, nebo změnu provést přímo ve správě zákaznického účtu v e-shopu.

 

8.2.      Během registrace je zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu, je prodávající oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody (újmu), které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

8.3.      Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

 

  1. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTORSKÉ PRÁVO, COOKIES

 

9.1.      Informace o kupujících jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 

9.2.      Správcem osobních údajů je prodávající. Prodávající v této souvislosti informuje subjekty údajů (fyzické osoby, příp. kontaktní osoby právnických osob), že:

9.2.1.   Účelem zpracování jejich osobních údajů je plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu a dále vedení uživatelských účtů na e-shopu a zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů - v případě nákupu s registrací a zasílání obchodních sdělení, nesvědčí-li pro jejich zasílání oprávněný zájem prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smluv uzavřených se subjekty údajů v případě nákupu s registrací i bez (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění souvisejících právních povinností prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jimiž je zajištění stávající úrovně a zlepšování provozu e-shopu a zasílání obchodních sdělení např. kupujícím, kteří již v e-shopu nakoupili a možnost zasílání obchodních sdělení předem neodmítli, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2.2.   Příjemci jejich osobních údajů mohou být zejména externí poskytovatelé služeb prodávajícího (např. poskytovatelé účetních, IT a obdobných služeb), dále subjekty zajišťující dopravu objednaného zboží k zákazníkům a případné doplňkové služby a v zákonem stanovených případech orgány veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

9.2.3.   Jejich osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky (nákup bez registrace), resp. po dobu existence příslušného uživatelského účtu (nákup s registrací), dále po dobu trvání záručních lhůt, odpovědnosti za vady a promlčecích lhůt ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).

 

9.2.4.   Je-li zpracování jejich osobních údajů založeno na souhlasu (např. v případě registrace nebo zasílání personalizovaných obchodních sdělení), mají právo tento souhlas kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu prodejna@pernod-ricard.com, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející tomuto odvolání;

 

9.2.5.   Mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

 

9.2.6.   Mají právo vznést kdykoli námitku proti přímému marketingu;

 

9.2.7.   Poskytování osobních údajů pro účely nákupu přes e-shop je smluvním požadavkem prodávajícího a kupující není povinen je poskytnout, nicméně v takovém případě nebude možné uzavřít kupní smlouvu.

 

9.3.      V případě zakoupení zboží prostřednictvím e-shopu je prodávající podle zákona č. 480/2004 Sb. na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se obdobného zboží i bez jeho výslovného souhlasu. Kupující má možnost zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout zasláním e-mailu s předmětem „NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ“ z e-mailu, který uvedl při nákupu zboží, na e-mail prodejna@pernod-ricard.com

 

9.4.      Veškeré materiály publikované na prezentaci e-shopu prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Zboží, které je v prezentaci e-shopu uvedeno, informace o zboží a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení zboží, obchodních firem a názvů společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

9.5.      Prodávající dále zpracovává osobní údaje návštěvníků webové stránky e-shopu, které získává přímo od subjektů údajů, případně v závislosti na nastavení internetového prohlížeče subjektu údajů od třetích stran např. prostřednictvím cookies. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů těchto subjektů údajů je nezbytnost pro účely plnění oprávněného zájmu společných správců na řádném fungování e-shopu a zobrazování všech jeho možností a funkcí návštěvníkům, před kterým nemají přednost práva a svobody subjektů údajů, resp. souhlas subjektu údajů vyjádřený obecným nastavením jeho internetového prohlížeče (ve vztahu ke cookies).

 

9.5.1.   Prodávající může při naplňování účelu zpracování předávat osobní údaje subjektů údajů externím poskytovatelům služeb (např. správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.) a v případě udělení souhlasu s takovým zpracováním rovněž třetím stranám, které mohou následně údaje užívat např. pro zobrazování či cílení své reklamy.

 

9.5.2.   Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu trvání předmětného účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu subjektu údajů, je-li právním základem zpracování.

 

9.5.3.   Subjekty údajů mají právo svůj souhlas, je-li na něm zpracování založeno, kdykoli odvolat (např. přenastavením svého internetového prohlížeče), jakož i další práva uvedená výše.

 

9.5.4.   Poskytování osobních údajů subjektů údajů není zákonným ani smluvním požadavkem prodávajícího a souvisí s realizací předmětného oprávněného zájmu prodávajícího na řádném fungování e-shopu, resp. v případě zpracování založeného na souhlasu subjektu údajů je zcela dobrovolné.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.    Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

 

10.2.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.2.2023.

 

Zpět do obchodu